Verslag algemene leden vergadering 2023 Geplaatst op 22 november 2023

𝐕𝐞𝐫𝐬𝐥𝐚𝐠 𝐀𝐥𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐝𝐞𝐧𝐯𝐞𝐫𝐠𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐕𝐕𝟐𝟗 𝟎𝟑-𝟏𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟑

Vrijdag 3 november jl. werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering van M.V.V.’29 gehouden in 
onze kantine “De Voltreffer”. Ongeveer 40 leden kon voorzitter Peter Wensink welkom heten.

Nadat de vergadering geopend was werd stilgestaan bij de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen 
zijn. Middels een moment van stilte werden zij herdacht.

Daarna werden de notulen vastgesteld van de vorige jaarvergadering dd. 30-11-2022. Namens de 
Rabobank kwam vervolgens Jeanet van der Aa in de vergadering. Zij overhandigde Peter Wensink 
een cheque vanuit de Rabo coöperatieve duurzaamheidsbijdrage met een bedrag van maar liefst € 
10.000. De bijdrage is bestemd voor de vernieuwbouw van ons kleedkamergebouw.

Vervolgens kwamen achtereenvolgens het secretariële en het financiële jaarverslag aan de orde.

Omdat we het afgelopen jaar geen secretaris hadden nam voorzitter Peter Wensink het secretariële 
verslag voor zijn rekening. Hij deed uitgebreid verslag van de gehouden acties en activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld de voetbaldag in de herfstvakantie en de stamppotdag in januari. Daarnaast gaf hij aan 
dat het bestuur voor meerdere posities nog vrijwilligers zoekt. Hij complimenteerde de 
communicatiecommissie, die voor MVV’29 de uitingen op de website en de social media verzorgt.

Het financiële jaarverslag werd gedaan door penningmeester Sandra Lesscher. Aan de hand van een 
powerpoint-presentatie presenteerde zij de balans en de staat van baten en lasten.

Na haar presentatie was het verslag van de kascommissie het volgende agendapunt. De commissie
(bestaande uit Hennie Horstman, Marieke Goossen en Frank Kamphuis) kon niet aanwezig zijn, maar 
had de voorzitter gevraagd hun verslag voor te lezen en de penningmeester, en daarmee het 
bestuur, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Vervolgens gaf Mathijs Lesker als secretaris van Stichting Frielinkpark een uiteenzetting van de vele 
werkzaamheden van de stichting. Ze houden zich bezig met het beheer- en onderhoud van het 
sportpark, de kleding en voetbalmaterialen en de sponsoring. De sponsorinkomsten zijn het seizoen 
2022-2023 licht gestegen en voor het huidige seizoen 2023-2024 wordt een behoorlijke stijging 
hiervan verwacht. De sponsorcommissie is uitgebreid, de nieuwe kleedkamerdeuren worden 
gesponsord en er komen gesponsorde baniervlaggen tussen het hoofdveld en het kunstgrasveld.

Vanuit de technische commissie heeft Albert olde Rikkert het woord genomen. Met een mooie 
digitale presentatie nam hij de aanwezigen mee bij een kijkje achter de schermen van de activiteiten 
van de technische commissie. Er werd onder andere stilgestaan bij de prestaties van de in totaal 18 
jeugdteams (46 kaderleden) en 14 seniorenteams (42 kaderleden). Ook hadden we totaal 58 mini’s!!
Tot slot gaf Albert aan dat ook de technische commissie nieuwe commissieleden nodig heeft.

Daarna was het tijd voor de bestuursverkiezing. Afgelopen seizoen heeft het bestuur deels 
gefunctioneerd zonder secretaris. De functie was dus al vacant en Martijn Wanschers heeft 
aangegeven deze functie te willen vervullen. Hij wordt dan ook officieel benoemd tot nieuwe 
secretaris. 
Daarnaast waren Peter Wensink en Erik Bakhuis aftredend en herkiesbaar. Ze worden beide 
herbenoemd. Peter bedankt de aanwezigen voor het in hen gestelde vertrouwen.
Na 15 jaar bestuurslid te zijn geweest heeft Ruud Peters aangegeven zijn functie te willen 
neerleggen. In de vergadering wordt afscheid genomen van Ruud. Aan het eind van vorig seizoen is
ook afscheid genomen van Ellen oude Elbering. Na vele jaren de bestuursvergaderingen te hebben 
genotuleerd is ook zij gestopt.

Na de bestuursverkiezing heeft Bas Klein Haarhuis het één en ander verteld over de voortgang van de 
vernieuwbouw van het kleedkamergebouw. De bouw verloopt goed en de doelstelling is om de 
kleedkamers in gebruik te kunnen nemen op de stamppotdag, zondag 14 januari 2024. Bas bedankte 
nogmaals alle mensen die geholpen hebben op de sloopdag van 10 juni en sprak de wens uit om in 
het voorjaar nogmaals zoveel mensen te kunnen verwelkomen wanneer onder andere het terrein 
rondom de kleedkamers moet worden bestraat. Na de vergadering kunnen de aanwezigen alvast de 
nieuwe kleedkamers bekijken.

In de rondvraag vraagt Jan Goossen aandacht voor de omgang met de voetbalmaterialen.

Tot slot sluit Peter Wensink de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de 
belangstelling.