Geschiedenis
 

Onderstaand historisch overzicht is te lezen in de Jubileumuitgave van ons clubblad "De Tribune"
 

 

De oprichting van MVV

MVV werd opgericht op 29 maart 1929 in café Frielink, door de heren H. Frielink en G. Haarhuis. Zij richtten MVV op na de opheffing van Almelonia, de club die bij De Mooie Vrouw speelde. H. Wanschers uit de Demmersweg was de eerste voorzitter. H. Frielink stelde een voetbalveld ter beschikking achter zijn café en de voetbalattributen kon men van Almelonia overnemen. De eerste wedstrijd tegen TVC was groot feest: muziekvereniging De Eendracht haalde bij de kerk de spelers op.
Na de inzegening door de geestelijk adviseur werd de wedstrijd tegen TVC gespeeld èn verloren, 5-1

In die eerste periode speelde men nog diverse keren tegen TVC en langzamerhand kwam er een vaste opstelling van het eerste elftal, met onder andere H. Horstman, M. Nijhuis, G. Mensink, H. Haarhuis, H. Frielink, H. Wanschers, J. Frielink, G. Frielink, H. Roelofs, J. Vloedbeld, A. Horstman, H. Tijhuis, G. Haarhuis en H. Horstman. In oktober 1929 ging men deelnemen aan de competitie in de tweede klasse van de UVB. J.G. Wanschers werd in 1933, de crisisjaren, voorzitter van MVV. De vergaderingen hadden in die tijd thuis plaats bij penningmeester G. Telgenhof Oude Koehorst. Werkzaamheden aan de velden en kleedkamers, gras maaien, kunstmest strooien, het plaatsen van een lichtmast, alles werd door de leden zelf verricht. De contributie bedroeg een dubbeltje per week en het vervoer naar de wedstrijden ging meestal per fiets.

 

HOGEROP

Sportief gezien ging het MVV voor de wind en algauw ging men in een hogere klasse spelen. Gedurende de tweede wereldoorlog nam MVV deel aan de zogenoemde noodcompetitie. In 1943 nam Herman Horstman de voorzittershamer over. Aan hem de taak om inhoud te geven aan het 15-jarige jubileum in 1944. Ondanks de moeilijke oorlogstijd zag de club kans om met eigen leden een revue op te voeren onder de titel “Hej ‘m deur”. Een serie van zeven voorstellingen in ’t Groenendal te Almelo, en zeven keer een volle zaal. Het bestuur van MVV kreeg ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van de zusters van de “Goede Herder”een vaandel aangeboden.

Na de oorlog kreeg MVV algauw te kampen met ruimtegebrek door de toeloop van veel nieuwe leden. De gemeente Almelo hielp de club uit de nood door toe te staan dat het eerste elftal op het sportpark in Almelo ging spelen. De huur voor het spelen bedroeg fl. 12,50, mits er één toegangspoort open werd gesteld. Moest er in verband met het grote aantal supporters een tweede toegangspoort worden geopend, dan bedroeg de huur fl. 25,--.

 

UITBREIDING

In 1948 moest Herman Horstman zijn functie als voorzitter om gezondheidsredenen neerleggen. Jans Wanschers nam voor de tweede keer de voorzittershamer ter hand. In het seizoen 1950/51 bouwden de leden zelf een stenen kleedkamer met douche, en dat was een ware luxe in die tijd. Op zondag 20 mei 1951 werd deze kleedkamer officieel geopend door de toenmalige burgemeester van Tubbergen, de heer Kolenbrander. Op sportief gebied ging het na de oorlog steeds beter met het eerste elftal. Men speelde zeven jaar in de vierde klasse en bereikte in 1953 de derde klasse. In het seizoen 1955/56 werd MVV opnieuw kampioen, groot feest dus. De spelers en hun partners werden feestelijk ingehaald en met De Eendracht voorop werden ze in het toen bekende braderietreintje naar café Frielink gebracht. Via promotiewedstrijden kwam MVV in 1956 uiteindelijk terecht in de tweede klasse van de KNVB, de hoogste klasse die tot nu toe bereikt is met het eerste elftal! De volgende spelers maakten deel uit van dit topelftal: H. Langeveld, G. Lamtink, H. Hesselink, A. Löwik, J. Langeveld, H. Lamtink jr., H. Kuiphuis jr., H. Kuiphuis, H. Roelofs jr., B. Lamtink en B. Groothuis. Trainer was de heer J. Wigger uit Oldenzaal. Het was een prachtig elftal, dat de basis legde voor een zevenjarig verblijf in de tweede klasse. Middenin deze succesvolle tijd werd in 1954 op feestelijke wijze het vijfentwintigjarige bestaan gevierd.

 

SPORTPARK FRIELINK

Ook in Almelo bleek uiteindelijk geen plaats te zijn voor MVV. Door de uitbreiding van zwembad “Het Sportpark” waren er te weinig velden en MVV was gedwongen een andere oplossing te zoeken. Gelukkig kon de club dicht bij huis de beschikking krijgen over een groot perceel grond, dat uitstekend geschikt was voor de aanleg van sportvelden. De leden lieten in hun vrije tijd zien wat werken was en realiseerden zodoende Sportpark Frielink. Voor velden en kleedkamers werd fl. 20.000,-- geïnvesteerd. In het seizoen 1959/60 werd het nieuwe Sportpark Frielink officeel geopend door wethouder B.H. Hemmer van Tubbergen en erelid G. Loohuis, “Krulgraats”. Tijdens het seizoen 1961/62 steeg het ledenaantal tot ongeveer 300 door de enorme toeloop van jeugdleden. Jammer genoeg ging het sportief gezien minder goed: in het seizoen 1962/63 degradeerde het eerste elftal naar de derde klasse KNVB en in 1964/65 zelfs naar de de vierde klasse.

 

DE EERSTE TRIBUNE

De leden van MVV hadden al eerder laten zien dat ze veel werk voor MVV wilden verzetten. Zo werd er in 1965 onder leiding van Herman Haarhuis begonnen met de bouw van een tribune, die afkomstig was van het Sportpark Almelo. De materialen werden op boerenwagens overgebracht naar het veld achter café Frielink. Het duurde wel even voordat alles weer was opgebouwd. Pas op 25 november 1967 kon wethouder Trienen van Almelo de officiële opening verrichten. Ook op andere terreinen verzetten de leden veel werk. Op 28 oktober 1967 ontvingen de leden van MVV bijvoorbeeld de eerste uitgave van het clubblad De Tribune. Redacteuren van het eerste uur waren J. Alberink en de gebroeders B. en J. Horstman. In 1969 herdacht MVV het veertigjarige bestaan; de festiviteiten werden gecombineerd met het vijftigjarige bestaan van Mariaparochie en de plaatselijke Rabobank. Ook het herdenkingsboekje werd gecombineerd.

Het bestuur anno 2004
Staand v.l.n.r.: Martin Oude Avenhuis, Hennie Lesscher, Tineke te Kolsté, Ruud aan de Stegge, Martijn Wanschers,
Zittend v.l.n.r: Henk Goossen, Eddy Weiss, Ben ten Hove, Walter Busscher

 

Kwakkelen

De resultaten van het eerste elftal van MVV gingen in deze tijd echter bergafwaarts. In het seizoen 1967/68 degradeerde MVV uit de KNVB naar de TVB. Het kon nog erger, want in het seizoen 1972/73 degradeerde het eerste elftal naar de tweede klasse van de TVB. Dus terug in de klasse waarin men bij de oprichting was begonnen!
Onder leiding van trainer H. Langeveld promoveerde het eerste elftal in 1974 weer naar de eerste klasse van de TVB. Het jaar daarop verliet Herman Voshaar, steunpilaar van het eerste elftal, de club en trad in dienst bij de profclub Go Ahead Eagles. Als jeugdspeler had Herman al dermate uitgeblonken dat hij werd opgesteld in het Nederlands elftal van 16- en 17-jarigen. Zijn laatste profclub werd Heracles en daarna kwam hij terug op het oude nest.

In het seizoen 1980/81 werd MVV kampioen van de eerste klasse TVB en promoveerde weer naar de KNVB. Het eerste elftal werd toen getraind door Ate Relker, en bestond uit: Jos Bisschop, Ben Haarhuis, Jos Masselink, Jos Besselink, Bert Oude Munnink, Richard Heerts, Theo Voshaar, Gerrit Geerink, Jos Stroot, Gerrit van Veldhuizen, Harry Löwik, Henny Loohuis, René Langeveld, Ben Geerdink, Alfons Löwik en Gerard Hoek. Johan Kampkuiper en Ben ten Hove fungeerden als begeleiders, Johan Löbker was grensrechter. Het seizoen daarna werd dit eerste elftal opnieuw kampioen onder de bezielende leiding van Ate Relker, waarna promotie volgde naar de derde klasse KNVB.

 

VRIJWILLIGERSWERK

Door de aanleg van Sportpark Frielink had MVV een eigen accommodatie, maar in de loop der jaren werd daar natuurlijk verder aan gewerkt. Tijdens het seizoen 1975/76 gaf de gemeente Tubbergen bijvoorbeeld krediet voor de aankoop van een derde speelveld en werden de kleedkamers uitgebreid. De kosten van die uitbreiding bedroegen fl. 150.000,--. Omdat de jeugdafdeling zo hard groeide, probeerde men ook voor deze groep een ruimte te regelen. Door middel van Groothuis Woningbouw kreeg men een eigen gebouw dat vooral bedoeld was voor de vele jeugdleden. In de jaren tachtig bleef de aankoop van het eerder genoemde derde speelveld een probleem. Het lukte wel om een nieuwe tribune te bouwen, ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van MVV in 1989. Het geld werd grotendeels bijeen gebracht door de verkoop van loten à fl. 150,-- per stuk. De duizend loten, met als hoofdprijs een personenwagen, gingen vlot van de hand. Uiteindelijk ging in het seizoen 1992/93 ook de aankoop van het derde speelveld door, naast de bestaande velden achter de familie Borgerink.

In 1973 werd het jeugdbestuur opgericht, om de vele jeugdleden ook organisatorisch goed te kunnen begeleiden. Die extra aanacht voor de jeugd leverde ook sportieve resultaten op. Onder leiding van A.S. Ravers bereikte bijvoorbeeld het jeugdspelregelteam, bestaande uit Theo Horstman, Jan Hulshof en Herman Voshaar, de derde plaats tijdens de landelijke finale van de spelregelwedstrijden. MVV kreeg ook te maken met een groeiend aantal meisjes en vrouwen die wilden voetballen. Dat leidde in 1981 tot de oprichting van een dameselftal, gevolgd door een meisjeselftal.

In de jaren zestig en volgend ontdekten veel voetballers dat er naast voetbal ook andere boeiende sporten bestaan. Dat betekende ‘concurrentie’. In ons dubbeldorp werd vanuit MVV in 1969 de volleybalvereniging Krekkers opgericht. Van 1970 tot en met 1990 vulde Krekkers zelfs een gedeelte van het voetbalblad De Tribune met hun cluborgaan Krekkers Corner. Een nieuw verschijnsel dat zeker genoemd moet worden is dat van de sponsoring. Door de steeds hoger wordende kosten en door het terugdraaien van allerlei subsidies moest MVV andere wegen zoeken om een gezonde financiële basis te houden. Sponsoring was een van de middelen om dat te bereiken. In het seizoen 1983/84 was het zover: Groothuis Woningbouw liet door shirtreclame bij het eerste elftal zien, dat men als sponsor optrad. In het seizoen 1989/90 werden ze opgevolgd door Brusche Elektrotechniek. Sinds 1995 is Groothuis Woningbouw weer hoofdsponsor.

Competitieverloop MVV'29
1929-2004

 

Het bestuur

MVV heeft markante bestuurders gekend, die zich vaak vele jaren voor hun club hebben ingezet. Oud-voorzitters J. Wanschers, H. Brusche en F. ten Broeke zijn daar duidelijke voorbeelden van. In 1969 droeg J. Wanschers de voorzittershamer over aan H. Brusche. In 1973 werd Jans benoemd tot ere-voorzitter omdat hij ruim veertig jaar lid was, waarvan vijfentwintig jaar voorzitter. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 1981 ontvingen ere-voorzitter Jans Wanschers en penningmeester Frans ten Broeke de zilveren bondsspeld vanwege hun vele verdiensten voor MVV. H. Brusche bleef voorzitter tot 1986. Hij werd opgevolgd door Frans ten Broeke, die al meer dan 25 jaar penningmeester was.

Helaas kwam er op 1 april 1993 een dieptepunt in de relatie tussen bestuur en leden, toen het bestuur besloot om voltallig af te treden en tot aan de jaarvergadering van 20 juni 1993 demissionair te zijn. Eén van de oorzaken was de loskoppeling van de eigen kantine en café De Spar (v/h Frielink). Een commissie van ‘wijze mannen’ probeerde een uitweg te vinden uit de problemen. De commissie bestond uit Marinus Oude Weernink, Henny Horstman, Henny Wanschers, Jan Busscher, Leo Hesselink en Gerard Telgenkamp. De ‘wijze mannen’ slaagden erin om op de ledenvergadering van 20 juni 1993 een nieuw bestuur te presenteren, bestaande uit: Hans te Kolsté, voorzitter, Bram van Loo en Irene Smook, secretariaat, Henri Timmerhuis, penningmeester, Ellen Oude Elbering, damesvoetbal, Gerard Evers, algemene zaken, Ruud a.d. Stegge, jeugdzaken, Erik ter Grote, technische zaken, Henk Goossen, onderhoudszaken en Ben ten Hove, lid.

 

MVV Anno 2004

Het huidige bestuur wordt gesteund door talloze commissies, een gevolg van de bestuurscrisis in 1993. In het seizoen 1993/94 is er ook malaise bij het eerste elftal van MVV dat degradeert van de 3e klasse naar de 4e klasse B district Oost van de KNVB. Ook een dieptepunt is het feit dat MVV-1 in dat seizoen de meeste rode en gele kaarten krijgt van alle voetbalclubs in de gemeente Tubbergen. Hoofdtrainer Jos Besselink en trainer Paul Middag stoppen aan het eind van het seizoen. Joop Jongman wordt hoofdtrainer, geassisteerd door Hens ten Thije. De gemeentelijke spelregelavonden houden op te bestaan door gebrek aan animo. De administratie van MVV is niet meer door één vrijwilliger te doen. Bestuurszaken komen op het conto van Bram van Loo, de ledenadministratie wordt gedaan door Irene Smook, en Henri Timmerhuis verzorgt de financiële zaken. Johan Grobben zorgt nog altijd voor de contributie-inning. Om de kosten van een derde speelveld te dekken, wordt via een enquête door de leden besloten om een grote verloting te houden: 600 loten à fl. 150,-- voor 10 maandelijkse trekkingen. Er verrijst een nieuw toiletgebouw (voor de mannen) met een berging en het jeugdbestuur wordt steeds drukker met acties ten behoeve van jeugdactiviteiten (oliebollen- en potgrondactie, sponsorloop etc.).

Krantenartikel bij 50-jarig jubileum in 1979

 

De afgelopen 10 jaar

In het seizoen 1994/95 volgt Paul Oude Vrielink inzake bestuurszaken Bram van Loo op. Op 7 augustus 1995 heeft MVV 453 leden (306 spelend, 147 niet-spelend). Per 1 juli 1996 komt de sectie Amateurvoetbal van de KNVB met een nieuwe structuur: de afdelingen Arnhem, Gelderland, Nijmegen, Twente en Zwolle vormen het district Oost, met zelfs een 6e en 7e klasse. Edwin Masselink wordt dat seizoen topscorer van de hele regio Oost. MVV schaft een nieuw scorebord aan, mèt afstandsbediening.

Het seizoen 1996/97 brengt een zwaar bevochten kampioenschap van het eerste elftal met zich mee. Daarvoor zijn maar liefst twee beslissingswedstrijden nodig!
Na drie jaar zit MVV-1 weer in de 3e klasse. Er komt een nieuwe trainer, Henk van Goozen, met helpers Richard Steggink en Marin Oude Avenhuis voor het 2e en 3e elftal. De ledenadministratie gaat van Irene Smook naar Eddy Weiss. Onder leiding van Henk Goossen plaatst de onderhoudsploeg dug-outs bij het B- en C-veld, plus 2 nieuwe lichtmasten bij het trainingsveld. De jeugd van Heracles’74 komt 4 dagen per week trainen op het MVV-complex in het seizoen 1997/98. Ook de thuiswedstrijden van de Heracles-jeugd hebben hier plaats. Onze eigen drukmachine is aan vervanging toe en daarom wordt clubblad De Tibune gesorteerd, gevouwen en geniet bij de dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten in Tubbergen. Marja Weiss stopt na 4 jaar als hoofdredactrice van De Tribune en wordt opgevolgd door Ans Kampkuiper. MVV zit voor het eerst boven de 500 met zijn ledenaantal, namelijk 520 leden.

Er is in 1997/98 een enorme aanwas van jeugdleden. MVV heeft zelfs 15 jeugdteams! De activiteiten buiten het voetbalgebeuren om krijgen steeds meer aandacht en eisen heel wat van de vrijwilligers. Zoals daar zijn: de winteractiviteiten voor de jeugd, kaart- en knobelavond, fietstocht met Hemelvaart, oliebollenactie, School- en Volksfeest etc. De uitbreiding en exploitatie van de eigen kantine worden in gang gezet na goedkeuring van de leden tijdens twee extra ledenvergaderingen. Een jaar later heeft MVV een kantine in eigen beheer. Weliswaar nog een noodoplossing, maar het nieuwe gebouw vordert gestaag. Ondertussen is de inning van contributiegeld overgegaan van Johan Grobben naar Eddy Weiss.

In het seizoen 2000/01 degradeert MVV-1 naar de 4e klasse KNVB Oost. Erik Mulder wordt hoofdtrainer met compaan Ton Meussen. Bij gebrek aan speelsters trekt het dameselftal van MVV zich halverwege de competitie terug. Tot nu toe is het niet mogelijk gebleken een nieuw dameselftal op poten te zetten. Martijn Wanschers wordt de nieuwe penningmeester en Henny Lesscher de nieuwe voorzitter. Elk seniorenelftal ’adopteert’ een hele of halve kleedkamer om die te vernieuwen. Een heel bijzondere, en geslaagde actie. De hoofdredactie van clubblad De Tribune wordt overgenomen door Elise Goossen en Carla Letteboer. Kort daarna wordt het clubblad elke maand, tien keer per jaar, weer gevouwen, geniet en verzendklaar gemaakt in de eigen kantine door MVV-mensen. In januari 2002 wordt de nieuwe kantine officieel geopend door het oudste lid van MVV, de heer Telgenhof Oude Koehorst, en het jongste lid, Manuel Masselink. Jos Massselink geeft te kennen te willen stoppen als kantinebeheerder. Peter Voshaar wordt zijn opvolger. Eveneens wordt afscheid genomen van hoofdtrainer Erik Mulder, na enige onverkwikkelijkheden. Zijn opvolger is Albert van der Smissen. MVV heeft in 2002 10 seniorenelftallen en 19 jeugdelftallen. De toestroom van de jeugd is zo groot, dat de accommodatie nauwelijks toereikend is.

Terwijl de accommodatie van MVV een hoge klasse waardig is, degradeert het eerste elftal in het seizoen 2002/03 naar de 5e klasse KNVB Oost. Op 22 augustus 2002 verlengt hoofdsponsor Groothuis Woningbouw Harbrinkhoek het contract met 4 jaar. Hoofdtrainer Albert van der Smissen wordt bijgestaan door Albert Olde Rikkert. Frans Klaassen stopt als leider van het 1e elftal en wordt opgevolgd door Bert Oude Munnink, die tevens toegevoegd wordt aan de Technische Commissie. Martin Oude Avenhuis wordt als contactpersoon van de selectie opgevolgd door Gerrit van Veldhuizen, en Bennie Mensink als consul door Gerard aan de Stegge. Tineke te Kolsté neemt het secretariaat over van Paul Oude Vrielink. Eind 2003 worden 4 lichtmasten geplaatst om het B-veld.

Tegenwoordig speelt de MVV-selectie weer in het aloude MVV-shirt, met een witte baan in het midden en zwarte banen opzij. Met Albert van der Smissen als leidsman is MVV'29 in het seizoen '03/'04 via de nacompetitie terug in de 4e Klasse B gekomen. Ondertussen is er door een speciale commissie bekeken of het mogelijk zou zijn kunstgras te plaatsen bij MVV'29. Deze commissie is tot de conclusie gekomen dat het hele plaatje te financieren is met sponsorgeld. MVV'29 is zodoende in deze zomerstop voorzien van twee prachtige kunstgrasvelden. Eén voor de E-elftallen en één voor de hogere elftallen. Tevens is het C-veld opgehoogd en voorzien van draignage.

In het seizoen '04/'05 staat ‘trainer aller tijden’ Ate Relker aan het roer. Er zijn in dit seizoen 10 senioren elftallen, 19 jeugdelftallen en nog circa 15 minispelers. Het ledenaantal schommelt rond de 580: 175 spelende senioren, 300 jeugdleden en 100 steunende leden. De contributie bedraagt per jaar voor spelende senioren € 94,-, voor steunende leden € 28,-, voor A-B junioren € 50,-, voor C-D-E junioren € 36,- en voor de F-jeugd € 20,-. De mini’s mogen nog gratis meedoen totdat ze worden ingedeeld bij de F-jes.
Het hoofdbestuur wordt gevormd door: voorzitter Henny Lesscher, secretaris Tineke te Kolsté, penningmeester Martijn Wanschers, en Martin Oude Avenhuis, Ruud aan de Stegge, Henk Goossen, Eddy Weiss, Ben ten Hove en Walter Busscher.

Op 30 januari 2004 werd in onze kantine gestart met de eerste Gemeentelijke Voetbalkennisquiz, georganiseerd door Henri Goossen, Johan Kampkuiper, Henny Oude Geerdink en René Langeveld. Vasse werd de eerste kampioen van de 9 deelnemende voetbalverenigingen uit de gemeente Tubbergen. Deze Voetbalkennisquiz vormde een onderdeel van de vierde trekking van de grote Jubileumloterij van MVV, maar is zeker voor herhaling vatbaar.

Hieronder ziet u een elftalfoto v.d. dames uit de jaren '80.

Boven: Johnny Nijhuis, Agnes Harmelink, Marja O.Munnink, Maria Bloemendaal, Marion O.Booyink, Marijke Weghorst, Ine Bloemendaal, Yolanda Hannink, Alfons Voshaar
Onder: Lucy Weghorst, Ellen O.Elberink, Astrid Bloemendaal, Silvia Lansink, Yvonne Kempers, Carla Oude Vrielink, Lies Oude Munnink

 

En verder?

Verder hopen we met z’n allen dat de komende 25 jaar ook sportief en voorspoedig mogen verlopen. We hebben er alle vertrouwen in. MVV heeft de dubbeldorpers nodig en Harbrinkhoek-Mariaparochie heeft MVV nodig. Je kunt wel stellen dat MVV het bruisende, sociale hart is van een sportief dubbeldorp. We blijven elkaar nodig hebben, ook de komende jaren.

Nadat het complex met de vernieuwde kleedkamers en de vernieuwde speelvelden de uitstraling van een hoogwaardige amateurclub heeft gekregen werd het ook tijd dat de sportieve prestaties van dergelijk niveau werden.

In het seizoen '04/'05 was hiervan nog niet veel te zien. MVV'29 beleefde een matig seizoen in de 4e Klasse B maar behaalde wel de doelstelling (handhaving) met een 7e plaats (31 punten uit 22 wedstrijden). Het seizoen erop was er wederom één met Ate Relker aan de macht. Dit seizoen werd afgesloten met een teleurstellende 8e plek (30 punten uit 22 wedstrijden). MVV'29 wist in dit seizoen maar liefst 9(!) keer gelijk te spelen.

Met de negen gelijke spelen in het achterhoofd wist het nieuwe trainersduo Henk van Goozen en Edwin Masselink dat het wel degelijk anders kon. Het seizoen '06/'07 werd dan ook goed begonnen. Er stroomden veel jeugdspelers door naar de selectie en velen daarvan kwam ook in het eerste elftal. Deze relatief jonge selectie heeft het hele seizoen boven verwachting gepresteerd. Van alle tegenstanders werd minimaal één keer gewonnen behalve van WVV en van Hector. Uiteindelijk wist MVV'29 als eerste club van de regio kampioen te worden met 48 punten uit 22 wedstrijden.

Volgend seizoen staat Henk van Goozen er alleen voor en zal Edwin Masselink de A1 onder zijn hoede nemen. MVV'29 zal dan uitkomen in de 3e Klasse A waar ook de twee vorige MVV-trainers actief zijn (Ate Relker (GFC) en Albert van der Smissen (AJC'96). Daarnaast is MVV'29 niet de enige club uit de gemeente Tubbergen. Ook De Tukkers spelen in de 3e Klasse A.

Ledenfoto bij het 25-jarig bestaan in 1954


Contact:

RKsv M.V.V.'29 Frielinkspark
Almeloseweg 149
7615 NA Harbrinkhoek

Tel: +31 (0)546 - 870 403
E-mail: info@mvv29.nl

Webredactie:
webredactie@mvv29.nl

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@mvv29.nl

Social media:

Map

M.V.V.'29 - Disclaimer

M.V.V.'29 besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. M.V.V.'29 aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Tevens sluit M.V.V.'29 elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright © 2017 lent-webdesign.nl - All Rights Reserved.