MVV'29 Privacy Statement AVG


MVV'29 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
MVV'29 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als MVV'29 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

secretaris@mvv29.nl
Of je kunt bellen met een van de bestuursleden. Voor deze contact gegevens verwijzen we je naar de site van MVV'29.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door MVV'29 verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

Welke gegevens vragen we van je
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij:

Met deze derde partij waar wij voor deze doelen persoonsgegevens doorgeven sluiten wij zogenaamde verwerkersovereenkomsten af.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Deze houden in dat zij deze gegevens alleen mogen be- en verwerken in opdracht van de MVV'29 en dus alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
MVV'29 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van jou hebben.
Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met het bestuur contact op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Functionaris gegevensbescherming
Om te waarborgen dat MVV'29 conform de AVG handelt hebben we deze functie in het leven geroepen. Deze functie is op dit moment onder gebracht bij de secretaris.


Contact:

RKsv M.V.V.'29 Frielinkspark
Almeloseweg 149
7615 NA Harbrinkhoek

Tel: +31 (0)546 - 870 403
E-mail: info@mvv29.nl

Webredactie:
webredactie@mvv29.nl

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@mvv29.nl

Social media:

Map

M.V.V.'29 - Disclaimer

M.V.V.'29 besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. M.V.V.'29 aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Tevens sluit M.V.V.'29 elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright © 2017 lent-webdesign.nl - All Rights Reserved.