Uitnodiging online Algemene Ledenvergadering MVV29

2021-04-15
Het algemeen bestuur van MVV’29 nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  Vanwege de coronamaatregelen zal deze online worden gehouden op zondag 25 april 2021 om 12.00 uur.
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:
 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18-11-2019 (zie bijlage 1)
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Bevindingen kascommissie
 6. Toelichting Stichting FrielinkPark door Wilfred Koek
 7. Toelichting Technische Commissie door Albert Olde Rikkert
 8. Bestuursverkiezing:                                                                                 
  Aftredend en herkiesbaar: Ruud Peters.  Het bestuur draagt de volgende    bestuursleden voor: Peter Wensink als voorzitter; Erik Bakhuis als bestuurslid.
  Leden kunnen schriftelijk de namen van tegenkandidaten indienen. Dit dient te gebeuren tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering op 25 april 2021. De voordracht wordt gedaan bij de secretaris (secretaris@mvv29.nl) en moet ondertekend zijn door minimaal drie leden en een verklaring van instemming van de kandidaat.
 9.  Voorstel statutenwijziging (zie bijlage 2)  
 10.  Beleidsvoornemens 2020/2021
 11.  Behandeling vooraf ingediende vragen
 12.  Sluiting
U kunt zich tot uiterlijk 20 april 2021 aanmelden voor deze online Algemene Ledenvergadering. Ook uw vragen voor het algemeen bestuur kunt u tot deze datum indienen. Uw aanmelding en/of vragen stuurt u per e-mail aan secretaris@mvv29.nl. Iedereen die zicht heeft aangemeld krijgt ruim voor de tijd instructies over hoe de online vergadering bijgewoond kan worden.
Het bestuur van M.V.V.’29 stelt uw aanwezigheid tijdens deze jaarvergadering zeer op prijs.
 
Link naar Teams vergadering:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU5Nzk5ZjctYmRhNC00NWM0LWE2MzQtNDc0ZTY5MzM3ZTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2213fdb1cb-acff-4d29-8312-71925f475d19%22%2c%22Oid%22%3a%22c5f07ecc-4c50-491d-9497-8e6712c7eb97%22%7d

Contact:

RKsv M.V.V.'29 Frielinkspark
Almeloseweg 149
7615 NA Harbrinkhoek

Tel: +31 (0)546 - 870 403
E-mail: info@mvv29.nl

Webredactie:
webredactie@mvv29.nl

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@mvv29.nl

Social media:

Map

M.V.V.'29 - Disclaimer

M.V.V.'29 besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. M.V.V.'29 aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Tevens sluit M.V.V.'29 elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright © 2017 lent-webdesign.nl - All Rights Reserved.